Право отказа от товара

Основываясь па правилах LR MK Noteikumi par distances līgumu у клиента есть право отказаться от договора в течении 14 календарных дней.
Целью этих правил является обезопасить потребителя при покупках, когда перед покупкой товара у потребителя нет возможности убедиться, что покупаемый товар точно соответствует требованиям потребителя.
Однако необходимо помнить, что в Законе о защите прав Потребителя, в 12 статье, части шестой гласится, что потребитель ответственнен за качество и безопасность хранения товара во время реализации срока отказа от товара.

Нормативные документы:
Для того, чтобы реализовать право отказа от товара, потребителю необходимо в течении 14-ти дней, с момента получения товара в письменной форме (на листе А4) предоставить интернет-магазину www.inhalatori.lv бланк отказа от товара в свободной форме.
В бланке отказа необходимо указать: имя, фамилию потребителя, дату покупки, вид оплаты, способ оплаты, название и модель товара, а так же сумму покупки и основание для возврата.

Обратите пожалуйста внимание на следующее. При отказе от товара денежная сумма, уплаченная потребителем по договору, возвращается в полном объеме за исключением расходов на доставку (расценки указаны в разделе доставка).
 

Noteikumi par distances līgumu
Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.panta ceturto daļu
 

1. Noteikumi nosaka distances līgumā ietveramo informāciju, atsevišķus līguma izpildes nosacījumus, kā arī kārtību un termiņu, kādā realizējamas atteikuma tiesības. Ja citos normatīvajos aktos attiecībā uz distances līgumu ir noteikta par atsevišķām precēm sniedzamā informācija vai citas prasības, papildus piemēro attiecīgos normatīvos aktus.

 
 

1.1 Noteikumi neattiecas uz kredītiestādes, kreditēšanas (arī patērētāju kreditēšanas), apdrošināšanas, privāto pensiju, ieguldījumu vai maksājumu pakalpojumu, ko pakalpojuma sniedzējs savas profesionālās darbības ietvaros sniedzis patērētājam.

 

(MK 08.03.2005. noteikumu Nr.161 redakcijā)

 

2. Distances līgumā ietver un patērētājam izteiktajā piedāvājumā sniedz šādu informāciju:

2.1. pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, vārds, uzvārds un, ja tiek prasīta priekšapmaksa, arī adrese;

2.2. preces vai pakalpojuma raksturojums;

2.3. preču un pakalpojumu cena (ieskaitot visus nodokļus);

2.4. maksa par piegādi (ja maksa ir paredzēta);

2.5. samaksas, piegādes vai izpildes kārtība;

2.6. informācija par atteikuma tiesībām (izņemot šo noteikumu 15.punktā minētos līgumus);

2.7. attiecīgo distances informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu izmantošanas izmaksas (ja tās atšķiras no valstī spēkā esošajiem tarifiem);

2.8. laikposms, kurā speciālais piedāvājums vai cena ir spēkā (norāda tikai patērētājam izteiktajā piedāvājumā);

2.9. līgumā par pastāvīgu vai atkārtotu preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu — minimālais līguma darbības termiņš (ja tāds ir);

2.10. (svītrots ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr.161).

 

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1301)

 

3. Šo noteikumu 2.punktā minētā informācija sniedzama skaidri un saprotami, attiecīgajam distances informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzeklim atbilstošā veidā, nodrošinot to personu aizsardzību, kuras nevar dot savu piekrišanu, un skaidri norādot informācijas komerciālo nolūku.

 
 

4. Izmantojot tālruni, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākums ir sarunas sākumā informēt patērētāju par savu identitāti un zvana komerciālo nolūku.

 
 

5. (Svītrots ar MK 08.03.2005. noteikumiem Nr.161.)

 
 

6. Pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākums ir pirms līguma izpildes, bet ne vēlāk kā preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas brīdī, ja līgums neattiecas uz precēm, kas jāpiegādā trešajām personām, sniegt patērētājam:

6.1. šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6.apakšpunktā minētās informācijas rakstisku apstiprinājumu vai apstiprinājumu citā patērētājam pieejamā vizuāli vai audiāli uztveramā un saglabājamā veidā, piemēram, ar balss pasta, audioteksta, videotelefona, videoteksta, elektroniskā pasta vai faksimila aparāta un citu saziņas līdzekļu starpniecību (ja šī informācija patērētājam pieejamā vizuāli uztveramā un saglabājamā veidā nav sniegta pirms līguma noslēgšanas);

6.2. informāciju par garantiju un apkalpošanu pēc pārdošanas;

6.3. informāciju par līguma atcelšanas nosacījumiem (ja nav noteikts konkrēts līguma darbības termiņš vai ja termiņš ir ilgāks par gadu).

 

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1301)

 

7. Šo noteikumu 6.punkts neattiecas uz līgumiem par pakalpojumiem, ko sniedz, izmantojot distances informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļus, ja minētie pakalpojumi tiek sniegti tikai vienreiz un par tiem samaksā distances informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu operatoram. Šajā gadījumā patērētājam norāda tā pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja adresi, kam patērētājs var pieteikt prasījumu.

 
 

8. Šajos noteikumos paredzēto informāciju var nesniegt attiecībā uz šādiem līgumiem:

8.1. līgumiem, kas noslēgti, izmantojot tirdzniecības automātu vai automatizētu tirdzniecības vietu;

8.2. līgumiem, kas noslēgti ar telekomunikāciju operatoru, izmantojot sabiedriskos maksas tālruņus;

8.3. līgumiem, kas noslēgti izsolē;

8.4. līgumiem par pārtikas preču, dzērienu vai citu tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētu preču piegādi patērētāja dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai darbavietā, ja preces pastāvīgi piegādā pārdevēja pārstāvis;

8.5. līgumiem par izmitināšanas vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, slēdzot līgumu, apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā.

 

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1301)

 

9. Ja ir izpildītas šo noteikumu 6. un 7.punktā noteiktās prasības, patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāra dienu laikā, ja puses nav vienojušās par garāku termiņu.

 
 

10. Šo noteikumu 9.punktā minēto atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu, vai no līguma noslēgšanas dienas, ja tiek sniegti pakalpojumi vai par pirkumu daļēji vai pilnībā maksā, izmantojot patērētāja kreditēšanas līgumu.

 
 

11. Ja nav izpildītas šo noteikumu 6. un 7.punktā minētās prasības, patērētājs var izmantot atteikua tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 90 kalendāra dienu laikā.

 
 

12. Šo noteikumu 11.punktā minēto atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu, vai no līguma noslēgšanas dienas, ja tiek sniegti pakalpojumi vai par pirkumu daļēji vai pilnībā maksā, izmantojot patērētāja kreditēšanas līgumu.

 
 

13. Ja šo noteikumu 11.punktā minētajā atteikuma tiesību izmantošanas termiņā ir izpildītas šo noteikumu 6. un 7.punktā minētās prasības, patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāra dienu laikā no informācijas sniegšanas dienas.

 
 

14. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad patērētājs nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt patērētājam visas viņa veiktās iemaksas.

 

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1301)

 

14.1 Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

 

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1301 redakcijā)

 

15. Ja puses nav vienojušās citādi, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

15.1. līgumu par pakalpojuma sniegšanu sāk pildīt ar patērētāja piekrišanu pirms šo noteikumu 9.punktā minētā atteikuma tiesību izmantošanas termiņa beigām un pakalpojumu sniedzējs jau pirms līguma noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību;

15.2. preču vai pakalpojumu cena ir atkarīga no finansu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nevar kontrolēt, un pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs jau pirms līguma noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību;

15.3. preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas lietas, vai preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

15.4. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

15.5. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli;

15.6. līgums saistīts ar azartspēļu vai izložu pakalpojumiem;

15.7. līgums noslēgts, izmantojot tirdzniecības automātu vai automatizētu tirdzniecības vietu;

15.8. līgums noslēgts ar telekomunikāciju operatoru, izmantojot sabiedriskos maksas tālruņus;

15.9. līgums noslēgts izsolē;

15.10. pārtikas preces, dzērienus vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces patērētāja dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai darbavietā pastāvīgi piegādā pārdevēja pārstāvis;

15.11. pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, slēdzot līgumu par izmitināšanas vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā.

 

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1301)

 

16. Ja pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka pasūtītās preces vai pakalpojumi nav pieejami, viņš par to informē patērētāju un atmaksā patērētājam visu veikto iemaksu ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs saņēmis patērētāja pasūtījumu.

 
 

17. Šo noteikumu 16.punktā minētajā gadījumā pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs var piegādāt patērētājam ekvivalentu preci vai pakalpojumu par ekvivalentu cenu, ja šāda iespēja bija paredzēta pirms līguma noslēgšanas un patērētājs bija par to skaidri un saprotami informēts. Ja šajā gadījumā patērētājs izmanto šajos noteikumos paredzētās atteikuma tiesības, izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, sedz pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs un informē par to patērētāju.

 

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1301)

 

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 7.septembra noteikumus Nr.316 "Noteikumi par distances līgumu" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 297./299.nr.).

 
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 08.03.2005. noteikumu Nr.161 redakcijā)

 

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 20.maija Direktīvas 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem.

 
Ministru prezidents A.Bērziņš 

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis